Toezicht en financiering VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is volgens het decreet van 5 juli 1989 onderworpen aan het toezicht van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan de beslissingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van het College schorsen of vernietigen wanneer deze rechtsregels schenden of het algemeen belang schaden (algemeen administratief toezicht). Daarnaast moet de Vlaamse Regering een aantal beslissingen daadwerkelijk goedkeuren: de jaarlijkse begroting en jaarlijkse rekening, de gunning van bepaalde opdrachten, de aanvaarding van schenkingen en legaten en de vaststelling van de personeelsformatie en het administratief en geldelijk statuut van de VGC-personeelsleden (bijzonder administratief toezicht).

Volgens artikel 76 van de Bijzondere Wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen is de Vlaamse minister die in Brussel woont aanwezig op de vergaderingen van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Door de aanwezigheid van de toezichthoudende minister op de collegevergaderingen kan op mogelijke problemen worden geanticipeerd.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt gefinancierd via dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Vlaamse overheid. In 2019 bedraagt de dotatie vanuit de Vlaamse overheid 26.886.000 euro.

       

1700 www.vlaanderen.be Vlaamse gemeenschapscommissie